Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). 

Cíle projektu

Poskytovat obcím potřebné a požadované služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod. Dále poskytovat odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

Činnost Center společných služeb

Vlastní činnost CSS bude zaměřena na aktivity, které budou přispívat k naplnění cílů uvedených v projektové žádosti. Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do DSO dle zákona o obcích, v platném znění.

Pozvánka na 2. setkání starostů

Pozvánka na 1. setkání starostů

Pozvánka na 3. setkání starostů

Pozvánka na 4. setkání starostů

Analýza přínosů 1

Analýza přínosů 2

Pozvánka na 5. setkání starostů

Pozvánka na 6. setkání starostů

Souhrnná analýza CSS

Pozvánka na 7. setkání starostů

Pozvánka na 8. setkání starostů

Analýza přínosů 3