Click here to revoke the Cookie consent
  • 12.11.2018

Rozšíření systému a sběru tříděného odpadu a BRO v obcích Mikroregionu Novoměstsko

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007668

Realizace projektu: 12. 11. 2018 až 30. 9. 2019

Stručný obsah projektu: V rámci projektu dojde k rozšíření systému separace odpadu pořízením velkoobjemových kontejnerů (8 m3, 12 m3 a 15 m3), kontejnerů (1 100 l a 770 l), zvonového kontejneru (1,8 m3), odpadových nádob (240 l a 120 l) a 1 ks štěpkovače pro 10 členských obcí Mikroregionu Novoměstsko. Vytvořením nových sběrných kapacit dojde k podpoře materiálového využití a recyklace odpadů. Tím dojde i ke snižování množství skládkovaného odpadu, zátěže na životní prostředí a k efektivnějšímu využívání zdrojů.

Cíle projektu: Záměrem předkládaného projektu je rozšíření systému separace odpadu pořízením 1 kusu velkoobjemového kontejneru o objemu 8 m3 na plast pro obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, 7 kusů velkoobjemových kontejnerů o objemu 12 m3 na bioodpad pro obce Nové Město na Moravě, Řečice a Zubří a 5 kusů velkoobjemových kontejnerů o objemu 15 m3 na bioodpad pro obce Křídla, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešín, Radešínská Svratka a Radňovice. V rámci projektu bude dále pořízeno 59 kusů kontejnerů o objemu 1 100 l na bioodpad, papír, plast, sklo bílé a sklo barevné pro obce Borovnice, Fryšava pod Žákovou horou, Nové Město na Moravě, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice a Zubří, 20 kusů kontejnerů o objemu 770 l na bioodpad pro obec Nové Město na Moravě, 24 kusů nádob o objemu 240 l na bioodpad, plast a papír pro obce Radňovice a Řečice, 20 kusů nádob o objemu 120 l na bioodpad pro obec Fryšava pod Žákovou horou a 1 kus kontejneru typu zvon (DUO) o objemu 1,8 m3 pro obec Řečice. Za účelem zpracování dřevní hmoty, jako jedné z části biologicky rozložitelného odpadu bude pořízen také 1 kus štěpkovače pro obec Zubří. Štěpkovač bude nesen traktorovým vozidlem s možností seštěpkování materiálu přímo u majitelů nemovitostí. Štěpka se bude ukládat společně s ostatním biologicky rozložitelným odpadem z domácností do kontejnerů na bioodpad, které se v obci nachází. Tímto rozšířením jsou obce schopny vytřídit o 404,4 tun BRO/rok více a o 89,56 t/rok ostatního tříděného odpadu. Celkem se tedy systém odděleného sběru navýší o 493,96 t/rok.